Hauptinhalt

AVIG-Praxis > Kurzarbeitsentschädigung (KAE)

AVIG-Praxis KAE/A1-A2

Begriff und Zweck der Kurzarbeit

 

AVIG-Praxis KAE/B1-B46

Anspruchsvoraussetzung

 

AVIG-Praxis KAE/C1-C50

Anrechenbarer Arbeitsausfall

 

AVIG-Praxis KAE/D1-D37

Nicht anrechenbarer Arbeitsausfall

 

AVIG-Praxis KAE/E1-E12

Bemessung der KAE

 

AVIG-Praxis KAE/F1-F6

Höchstdauer der KAE

 

AVIG-Praxis KAE/G1-G21

Voranmeldung der KAE und Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen

 

AVIG-Praxis KAE/H1-H2

Pflichten des Arbeitgebers

 

AVIG-Praxis KAE/I1-I7

Geltendmachung des Anspruchs

 

AVIG-Praxis KAE/J1-J3

Vergütung der KAE

 

AVIG-Praxis KAE/K1-K1

Kontrollvorschriften

 

AVIG-Praxis KAE/L1-L7

Zwischenbeschäftigung

 

AVIG-Praxis KAE/N1-N60

Sonderthemen